Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Sanační práce | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


Sanační práce

 • zjištění znečištění
 • průzkum znečištění včetně případné analýzy rizika se stanovením cílových parametrů
 • ekonomicko-technickou studii proveditelnosti
 • nabídku a schvalování prováděcího projektu s rozhodnutím správního orgánu včetně harmonogramu prací a finančního kalendáře

Místa provádění

In situ
Sanace in situ provádíme "na místě" přímo v horninovém prostředí, dostatečně propustném, kde je možno vytvořit optimální podmínky – např. biodegradace, bioventing, promývání (detergenty), air sparging, venting, sanační čerpání apod.
On situ
Sanace on situ provádíme "na povrchu" v místě realizace primárních sanačních prací – např. na biodegradačních plochách, čištění kontaminovaných vod apod.
Ex situ
Sanace ex situ provádíme "mimo lokalitu" na externích biodegradačních plochách, kompostárnách, spalovnách, skládkách apod.
Biodegradační plochy Ex situ
Naše dekontaminační plochy nám slouží ke snížení koncentrace požadovaných kontaminantů, nebo až k úplnému odstranění (různých typů uhlovodíků). Využíváme je u sanací ex situ, příp. za účelem snížení extrémní kontaminace tak, aby mohly být ukládány na skládky. Tím, že je kontaminovaný materiál na plochu dopraven, je mnohem propustnější, homogennější a tím vhodnější pro degradační proces.
Kompostárny Ex situ
Jedná se o také externí plochy, které využíváme k výrobě kompostu. Jedná se o velmi vhodný proces k likvidaci čistírenských kalů, příp. vybraných ropných uhlovodíků.

Monitoring související služby

Veškeré realizované práce monitorujeme. Pro možnost srovnávání monitorujeme stav na lokalitě před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení prací. Dále jej srovnáváme s pozaďovými měřeními. Součástí monitorovacích prací je saturovaná i nesaturovaná zóna. Volba užité metody je dána cílem prací, požadavky a možnostmi na lokalitě. Využíváme následujících monitorovacích metod:

 • mocnosti fáze
 • kvalitativní analýzy kontaminantu
 • koncentrace kontaminantu, živin, respiračních plynů, těkavých látek, těžkých kovů, teploty, pH, Eh bakteriologické oživení apod.
 • Vyhotovení závěrečných zpráv a posudků odpovědným řešitelem
 • Sanace starých ekologických zátěží
 • Průzkumy znečištění životního prostředí
 • Řešení havárií, úniku ropných látek
 • Biotechnologie, poradenství
 • Provedení různých typů průzkumných prací včetně monitoringu
 • Minimalizace a intenzifikace provozu – nakládání s ropnými látkami
 • Odběry vzorků zemin, vod, půdních vzduchů
 • Jímání a ochrana podzemních vod
 • Odstranění ropného znečištění, fenolů, PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky)
 • Čištění odlučovačů ropných látek, odstranění kalů podle zákona č. 185/2001 Sb.
 • Posuzování nebezpečných vlastností odpadů
 • Návrhy, studie, nabídkové projekty
 • Projekty realizovatelnosti
 • Technicko-ekonomická zhodnocení
 • Postavení projektu "na míru" včetně všech legislativních povolení
 • Posuzování technologií ve vztahu ke vzniku odpadů
 • Prevence závažných havárií, havarijní plány
 • Sanační projekty
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb.

Referenční místa:

K výše uvedeným referenčním místům prováděných firmou PROTE, spol. s.r.o., vám můžeme na základě vašeho výběru zaslat příslušnou anotaci k jednotlivým akcím.

Jdi nahoru


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha© 2009-2024, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar