Hlavní menu | Obsah | Změnit jazyk


Široká nabídka produktů pro odstranění plísní a dezinfekci vody | PROTE - Progresivní technologie v ekologii


eShop - Obchodní podmínky

1. Nákupní řád společnosti PROTE, spol. s r.o.

Velkou snahou společnosti Prote je nabídnout zákazníkům optimální nákupní a reklamační podmínky, které jsou vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránící koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.prote.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele), kterým je společnost PROTE s.r.o., se sídlem Praha 6, Veleslavín, Nad Hradním potokem 386, PSČ 162 00, ICO 411 88 501, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4377, a kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos"). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty".

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/odběratel - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených u vybrané pobočky. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce (Anglicky, Rusky, Italsky, německy). Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
 • Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato objednávka není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud se zákazník nedomluví jinou formou jinak – telefon, email.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.prote.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Ochrana osobních údajů").
 • Kupující je předem seznámen s celkovou cenou, včetně DPH a dalších poplatků. K produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a tento je stanoven zákonem. Poplatek za dopravu a balné je specifikován v dodacích podmínkách. Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu (manuály), bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.
 • Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.

C. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží můžete reklamovat přímo na sídle společnosti PROTE.
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese prote@prote.cz

D. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat do 3 pracovních dnů zpět (odstoupení od smlouvy může být provedeno emailem či poštou). Prodávající do 30 dnů od navrácení zboží vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

E. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, český manuál (na plastovém obalu prostředku nebo na podkladové kartě obalu).
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

F. Práva a povinosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

G. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v internetovém obchodě www.prote.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 9. dubna 2010. Změny řádu vyhrazeny.

2. Dodací podmínky společnosti Prote při nákupu přes e-shop

A. Uzavření smlouvy

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě, příp. emailové či telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími podmínkami, jakož i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

B. Ceny zboží

Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si prodávající právo změny cen. Prodávající vždy při telefonickém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Je-li kupujícím spotřebitel a nedohodnou-li se strany jinak, lze cenu měnit pouze se souhlasem kupujícího.

C. Dodání zboží

Zboží skladem je doručováno dle podmínek dohodnutých s kupujícím. Přesný termín dodávky bude sdělen kupujícímu v nejbližším možném termínu. Jestliže zboží skladem není ani v logistickém skladu, bývá dostupnost cca 2-3 týdny.

Zboží je možné předat dvojím způsobem. Dodáním pomocí služby PPL nebo vyzvednutím zboží na centrále firmy PROTE s.r.o. v Praze 6.

Při dodání je kupující nikoli spotřebitel povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, výše uvedený postup taktéž doporučujeme, a to z důvodu předejití komplikacím při následném prokazování vzniku vad způsobených přepravou.

Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem.

Zákazníkovi je zboží hrazené převodem předáno pouze na základě kontroly OP či prokáže-li jiným způsobem oprávněnost věc převzít.

Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku společnosti PPL. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Cena přepravy je účtována po balíkách. Počet balíků je závislý na balitelnosti jednotlivých položek. Konečnou cenu doručení se dozvíte na objednávkovém listě v eshopu případně od našeho zástupce.

Zákazník je kontaktován při vyřizování objednávky naším zástupcem a je mu sděleno, pokud si produkt objednal s dopravou, kdy by měl zboží obdržet – zpravidla do dvou dnů (mimo víkend). Před předáním je kontaktován společností PPL a dohodou termínu dojde k předání. Společnost PPL při prvním neúspěšném kontaktu zkouší zákazníka kontaktovat po nějaké době znovu a pokud neuspěje, přeposílá zboží zpátky k nám. Z důvodu opakovaného vracení nepředaného produktu, musela firma PROTE přistoupit k zavedení poplatku za nevyzvednutou zásilku v plné výši dopravného!

Zápis o škodě:

Příjemce zásilky při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamuje u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, je třeba sepsat Zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit společnosti Prote s.r.o. vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Je-li kupujícím spotřebitel, je výše uvedený způsob taktéž doporučen, tím však není dotčeno právo spotřebitele reklamovat zboží u prodávajícího v zákonných lhůtách.

3. Reklamační řád a postup při reklamaci.

Velkou snahou společnosti Prote je nabídnout zákazníkům optimální nákupní a reklamační podmínky, které jsou vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti PROTE, s.r.o, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

A. Záruka

Délka minimální trvanlivosti, životnosti a případně záruky je uvedena na dodacím listě nebo obalu prostředku. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši, od okamžiku kdy kupující dostane nový záruční list s novým sériovým číslem. Minimální trvanlivost prostředku je počítána od data výroby. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

B. Záruka se nevztahuje na následující případy

 • vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
 • vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením; vady vzniklé použitím v rozporu s uživatelskou příručkou nebo způsobené nadměrným mechanickým opotřebením
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • vzniklá mechanickým poškozením zboží
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

C. Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část.

Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku, záruční list. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

D. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí
 • není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy b) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí
 • přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel zákazník při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta.

E. V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem

 • V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti
 • V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, přednostně dodavatel přistoupí k výměně za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Nesouhlasí-li s tímto postupem zákazník, může žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.
 • Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že jde o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Tímto se rozumí 3 vady stejné či 4 různé.

V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

F. Vydání reklamovaného předmětu plnění

Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení státního dokladu se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením že přebírající je jednatelem firmy, na níž byla vystavena kupní smlouva.

G. Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

H. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů (vrácení zboží)

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající po dohodě s prodávajícím právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na účet kupujícího s 14 denní splatností. V případě dalšího nákupu u společnosti Prote může být částka ihned po vystavení započtena oproti nové faktuře u prodejce.

I. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti.

Společnost PROTE s.r.o. (IČO: 411 88 501) se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje je také možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.

Jdi nahoru


Kontaktujte nás

Napište nám zprávu ..

Kontaktujte nás

Opište kontrolní kód z obrázku

Captcha© 2009-2020, PROTE - Všechna práva vyhrazena | Informace o webu | Vytvořil Jaroslav Salivar